Nowości
EIZO RadiForce RX270
EIZO RadiForce RX270

10 000,00 zł

9 259,26 zł

szt.
O firmie

Nasz cel

Misją Vir­ga­mo jest wspar­cie klien­tów z sek­to­ra pry­wat­ne­go i nie tylko po­przez no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia roz­wo­jo­we (do­radz­two, kon­sul­ting, szko­le­nia, re­se­arch) opar­te na prak­tycz­nej wie­dzy i do­świad­cze­niu oraz asy­sta w trans­ak­cjach han­dlo­wych sze­ro­ko roz­wi­nię­tej bran­ży me­dycz­nej. Wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w sek­cji IT, we współ­pra­cy z apa­ra­tu­rą me­dycz­ną, Za­kła­da­mi Dia­gno­sty­ki Ob­ra­zo­wej, dys­try­bu­to­ra­mi naj­lep­szych sprzę­tów i roz­wią­zań me­dycz­nych na rynku, po­zwa­la nam na stwo­rze­nie kom­plet­nych sys­te­mów te­le­ra­dio­lo­gii dla szpi­ta­la, przy­chod­ni oraz klien­ta pry­wat­ne­go.

 


Nasza idea

Sta­ra­my się za­pew­nić na­szym klien­tom kom­plek­so­wą ob­słu­gę z za­kre­su do­bo­ru sprzę­tu, jego sprze­da­ży oraz wspar­cia tech­nicz­ne­go, za­rów­no pro­po­nu­jąc har­dwa­re jak i so­ftwa­re. We współ­pra­cy z wie­lo­ma do­staw­ca­mi za­pew­nia­my sze­ro­ki wybór sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia do opisu badań w sys­te­mie te­le­ra­dio­lo­gii, prze­pro­wa­dza­my de­mon­stra­cje w/w prze­glą­da­rek DICOM, tak aby każdy klient mógł we wła­snym za­kre­sie okre­ślić swoje za­po­trze­bo­wa­nie oraz funk­cjo­nal­ność wy­bra­ne­go opro­gra­mo­wa­nia. Do­dat­ko­wo za­pew­nia­my in­sta­la­cję, in­te­gra­cję z sys­te­ma­mi PACS oraz kom­plek­so­we wspar­cie tech­nicz­ne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl